top of page

Πολιτική Απορρήτου

Δ. Φωτίου Λτδ

Η Δ. Φωτίου Λτδ (εφεξής καλούμενη «η Εταιρεία» ή «Δ. Φωτίου Λτδ») διεξάγει εργασίες διανομής προϊόντων σε όλη την Κύπρο και η έδρα της βρίσκεται στην οδό Βουλιαγμένης 10, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, 2033, στην Λευκωσία.

Τα προσωπικά σας στοιχεία μπορούν να μας βοηθήσουν στο να κατανοήσουμε καλύτερα τις προϊόντικές σας ανάγκες και να σας προσφέρουμε το καταλληλότερο προϊόν με βάση την εμπειρογνωσία μας. Λεμβάνοντας σοβαρά υπόψη την εμπιστευτηκότητα των προσωπικών σας στοιχείων έχουμε καταρτίσει, μεταξύ άλλων μέτρων, και την παρούσα Πολιτική, η οποία έχει ως σκοπό την ενημέρωση σας σχετικά με ποια δεδομένα συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε και πως τα χρησιμοποιούμε.

 

Το παρών κείμενο έχει σκοπό να σας παρέχει κατανοητή, διαφανή και άμεση πληροφόρηση αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε στο πλαίσιο υλοποίησης των υποχρεώσεων μας απέναντι σας επειδή, η Δ. Φωτίου Λτδ έχει δεσμευτεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας να διασφαλίσει και να διαφυλάξει το δικαίωμα σας στην προστασία έναντι της αθέμιτης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα σας στην ιδιωτική ζωή και να προστατεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία διατηρεί και τα οποία σας αφορούν.

Αυτή η Πολιτική απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι πελάτες & Συνεργάτες της Δ. Φωτίου Λτδ. Με το να παρέχετε τις προσωπικές σας πληροφορίες ή τις πληροφορίες κάποιου άλλου προσώπου ή προσώπου το οποίο υποβάλλει αξίωση για την εγγύση ελαστικών, για το οποίο παρείχατε συγκατάθεση ή λάβατε εξουσιοδότηση για την επεξεργασία των δεδομένων του, αποδέχεστε ότι θα τις χρησιμοποιήσουμε κατά τον τρόπο που επεξηγείται αναλυτικά στην παρούσα Πολιτική. Υποχρεούστε όμως να παραπέμψετε το πρόσωπο του οποίου τις προσωπικές πληροφορίες δίδετε στην Εταιρεία, στην παρούσα Πολιτική.

Ανά διαστήματα ενδέχεται να πραγματοποιούνται ορισμένες αλλαγές στην Πολιτική ούτως ώστε να συμβαδίζει με αλλαγές στην νομοθεσία, λειτουργικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Θα πρέπει να ελέγχετε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα της Εταιρείας για την πιο πρόσφατη εκδοχή της Πολιτικής.

Για τους σκοπούς της Πολιτικής, προσωπικά δεδομένα θεωρείται κάθε πληροφορία η οποία αφορά φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί είτε άμεσα είτε έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Ο όρος προσωπικά δεδομένα επίσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κάποια ευαίσθητα δεδομένα (ή δεδομένα ειδικών κατηγοριών) όπως για παράδειγμα τα δεδομένα που αφορούν την υγεία ενός φυσικού προσώπου τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, τυχόν ποινικές καταδίκες και δεδομένα που αποκαλύπτουν την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή.

Όταν αναφέρουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε «επεξεργασία», ο όρος αυτός περιλαμβάνει κάθε πράξη που πραγματοποιείται σε σχέση με τα δεδομένα αυτά όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση, η διάθεση, η συσχέτιση, ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή και η καταστροφή.

Σε περίπτωση κατά την οποία χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να αποταθείτε στην Δ. Φωτίου Λτδ στην διεύθυνση του εγγεγραμμένου μας γραφείου Βουλιασμένης 10, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, 2033 Λευκωσία  ή μέσω email στο info@dphotioultd.

 

Αρχές Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Κατά τη συλλογή των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, δεσμευόμαστε από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και λαμβάνοντας υπόψη μας όλα τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα, προχωρούμε στο στάδιο της επεξεργασίας, βασιζόμενοι στις κάτωθι αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων:

 • υποβάλλονται σε νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο,

 • συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τους σκοπούς για τους οποίους η Δ. Φωτίο Λτδ τα συλλέγει

 • συλλέγονται μόνο τα κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στον αναγκαίο σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν,

 • είναι ακριβή και όταν είναι αναγκαίο επικαιροποιούνται,

 • διατηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν,

 • υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, μεταξύ άλλων από τη μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων,

 • όταν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε σε άλλη χώρα, ή σε πρόσωπο το οποίο εκτελεί επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας, όπως για παράδειγμα τη σύναψη εξειδικευμένων συμβάσεων επεξεργασίας των δεδομένων.

 

Συλλογή των Προσωπικών σας Δεδομένων

Η συλλογή προσωπικών δεδομένων τις περισσότερες φορές γίνεται από εσάς απ’ ευθείας, είτε μέσω των συνεργατλων μας. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να λαμβάνονται μέσω της εγγύησης ελαστικών, η οποία υποβάλλεται άμεσα σε εμάς ή μέσω της ιστοσελίδας μας.

Τι Είδους Προσωπικά Δεδομένα Επεξεργαζόμαστε

Η Δ. Φωτίου Λτδ συλλέγει και επεξεργάζεται διαφόρων ειδών προσωπικά δεδομένα αναλόγως των παρεχόμενων υπηρεσιών, που προσφέρει σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. 

Για όλους τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η Δ. Φωτίου Λτδ συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανάλογα και με την ασφάλιση που θα σας παρέχει ως ακολούθως:

 • Στοιχεία επικοινωνίας (όπως ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, Αριθμός Ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, επάγγελμα, Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.α.

 •  Αριθμός ΙΒΑΝ, αριθμός πιστωτικής κάρτας/ αριθμός λογαριασμού για εντολή, SWIFT τράπεζας

 • Αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου 

Πως Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Σας Δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα αφού συλλεγούν από εμάς, μπορεί να τύχουν επεξεργασίας, όπως έχει ήδη αναφερθεί και πιο πάνω, από τους υπαλλήλους μας, τους συνεργάτες μας ή και τους αντιπροσώπους μας ώστε να σας παρέχουμε εξατομικευμένη υπηρεσία.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για την επικοινωνία μαζί σας

 • Για την διενέργεια εκτιμήσεων και αποφάσεων (αυτοματοποιημένων και μη αυτοματοποιημένων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού προφίλ ατόμων) σχετικά με την παροχή και τους όρους της εγγύησης ελαστικών

 • Για προωθητικές εμπορικές και διαφημιστικές ενέργειες (marketing). Μπορούμε να διεξάγουμε προωθητικές δραστηριότητες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και κατόπιν συγκατάθεσής σας, χρησιμοποιώντας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

 • Για την συμμόρφωση της εταιρίας μας στους ισχύοντες νόμους και τις κανονιστικές υποχρεώσεις, ευρωπαϊκές οδηγίες και κατευθυντήριες αρχές, δικαστικές αποφάσεις και άλλες νομικές διαδικασίες, για να απαντούμε σε αιτήματα από δημόσιες και κρατικές αρχές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία

 • Για την επιβολή και υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας και για να προστατεύσουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας, των επιχειρηματικών συνεργατών μας και να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα, το ιδιωτικό απόρρητο, την ασφάλεια ή τα περιουσιακά μας στοιχεία, καθώς και εκείνα των επιχειρηματικών συνεργατών μας, εσάς ή άλλα άτομα ή τρίτα μέρη· για να επιβάλλουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας και να επιδιώκουμε τα διαθέσιμα μέτρα αποκατάστασης και να περιορίζουμε τις ζημιές μας.

Περίοδος Διατήρησης των Προσωπικών Σας Δεδομένων

Η Δ. Φωτίου Λτδ διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα στα αρχεία της  μόνο για το χρονικό διάστημα, που απαιτείται για την ολοκλήρωση της μεταξύ μαςσυνεργασίας εκτός και αν το απαιτούν νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις. Αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις που για τον οποιοδήποτε λόγο διακοπεί η μεταξύ μας συμφωνία.

Λόγω της εναρμόνιση μας με τον Κανονισμό έχουμε καταλήξει στα χρονικά διαστήματα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας ανάλογα με την επεξεργασία που τυγχάνουν. Οι παράμετροι που λήφθηκαν υπόψη για την κατάληξη των χρονικών διαστημάτων είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση σας, οι λειτουργικές μας ανάγκες, οι έννομες υποχρεώσεις μας και η διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων μας.

Ως προς την ακριβή ενημέρωση των διαστημάτων διατήρησης παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Εταιρεία μας.

 

Ποια είναι τα Δικαιώματά Σας

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ορίζει τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Ένεκα αυτού η Δ. Φωτίου Λτδ έχει αναπτύξει μηχανισμό ικανοποίησης αιτημάτων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, ως ακολούθως:

 1. Δικαίωμα πρόσβασης (right to access): Έχετε το Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και στα οποία ανά πάσα στιγμή μπορείτε και να λάβετε αντίγραφο αυτών εφόσον τα κατέχουμε σε ηλεκτρονική μορφή.

 2. Δικαίωμα διόρθωσης (right to rectification): Έχετε δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας πληροφοριών. Μπορείτε σε κάθε στάδιο της μεταξύ μας σχέσης να ελέγξετε και να επικαιροποιήσετε προσωπικά σας δεδομένα προβάλλοντας πάντα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ζητώντας τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση ανακριβών πληροφοριών.

 3. Δικαίωμα διαγραφής (right to be forgotten): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή μέρους ή συνόλου των δεδομένων, που σας αφορούν. Τονίζουμε όμως πως η η Εταιρεία μας είναι υποχρεωμένη να διαγράψει μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορούν να διαγραφούν ως η πολιτικής διαγραφής δεδομένων μας.

 4. Δικαίωμα περιορισμού (right to restriction): Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ακόμα και όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων ή ακόμα και όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον χρήσιμα στην Εταιρεία αλλά ζητάτε τη διαφύλαξη τους εξαιτίας νομικών αξιώσεων.

 5. Δικαίωμα εναντίωσης (right to object): Μπορείτε ανά πάσα στιγμή και ώρα να προβάλετε τις ενστάσεις σας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην περίπτωση που προβάλετε το δικαίωμα αυτό, η επεξεργασία σταματά αυτόματα εκτός κι αν η Εταιρεία αποδείξει έννομο συμφέρον ή αν απαιτούνται τα δεδομένα προς υποστήριξη μιας νομικής/δικαστικής υπόθεσης.

 6. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Διατηρείτε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας, προς επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει την νομιμότητα της στην οποία βασιζόταν η Εταιρεία μας πριν την απόσυρσή σας. Σας ενημερώνουμε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας ενδεχομένως να οδηγήσει στον τερματισμό των σχετικών υπηρεσιών.

 7. Δικαίωμα υποβολής παραπόνου: Διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε το παράπονο σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εάν κατά την υποβολή του παραπόνου σας νιώσετε ότι αδικηθήκατε από μέρους μας ή εάν έχετε αμφιβολίες για την έκβαση του αιτήματός σας, μπορείτε να το υποβάλετε και γραπτώς στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην πιο κάτω διεύθυνση:

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ιάσονος 1, 2ος όροφος

1082 Λευκωσία

ΤΘ 23378

1682 Λευκωσία

Τηλ.: 22818456 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: commissioner@dataprotection.gov.cy

Αλλαγές στην Πολιτική μας

Οι αλλαγές στη Νομοθεσία ή στις τεχνολογικές εξελίξεις επιβάλλουν και τις αντίστοιχες τροποποιήσεις και από πλευράς μας.

Παρακαλούμε όπως διατηρείτε και εσείς συνεχώς επαφή με την Πολιτική μας, η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει και να προσαρμοστεί στις νέες εξελίξεις και δεδομένα.

Η αναθεωρημένη πολιτική μας θα αναρτάται στην ιστοσελίδα μας στην διεύθυνση www.dphotioultd.com

bottom of page